Rota Shakotan BM8
10-24-2012, 07:08 AM
Post: #1
Rota Shakotan BM8
ÅðéôÝëïõò ôéò öüñåóá..Ãéá ðåßôå ãíþìåò.. Åãþ åß÷á ôéò áìöéâïëßåò ìïõ ëüãù ôçò äé÷ñùìßáò ôçò Ae, ôåëéêÜ üìùò ìðïñþ íá ôéò ÷áæåýù ãéá þñåò..Ôï ìüíï êáêü åßíáé ðùò Ý÷ù ôï ßäéï ðñüâëçìá ðïõ åß÷å ï ÈÜíïò. Óå ëáêêïýâåò êáé óáìáñÜêéá âñßóêïõí óôá öôåñÜ. Ìå âëÝðù êáé ãéá coilover..

http://s1302.beta.photobucket.com/user/j...sort=4&o=0

Sit tight and enjoy..
Find all posts by this user


Messages In This Thread
Rota Shakotan BM8 - jorgekaras - 10-24-2012 07:08 AM
[] - zenki - 10-24-2012, 07:40 AM
[] - Petros AE86 - 10-24-2012, 08:27 AM
[] - thanos - 10-24-2012, 11:08 AM
[] - jorgekaras - 10-25-2012, 10:14 AM
[] - nmwisima - 10-25-2012, 10:17 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | AEU86 | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication