Rota Shakotan BM8
10-24-2012, 07:08 AM
Post: #1
Rota Shakotan BM8
ÅðéôÝëïõò ôéò öüñåóá..Ãéá ðåßôå ãíþìåò.. Åãþ åß÷á ôéò áìöéâïëßåò ìïõ ëüãù ôçò äé÷ñùìßáò ôçò Ae, ôåëéêÜ üìùò ìðïñþ íá ôéò ÷áæåýù ãéá þñåò..Ôï ìüíï êáêü åßíáé ðùò Ý÷ù ôï ßäéï ðñüâëçìá ðïõ åß÷å ï ÈÜíïò. Óå ëáêêïýâåò êáé óáìáñÜêéá âñßóêïõí óôá öôåñÜ. Ìå âëÝðù êáé ãéá coilover..

http://s1302.beta.photobucket.com/user/j...sort=4&o=0

Sit tight and enjoy..
Find all posts by this user
10-24-2012, 07:40 AM
Post: #2
Rota Shakotan BM8
15x8 et0 ?

ハチロク

[Image: AEU86 AE86 - Rota Shakotan BM8]
Find all posts by this user
10-24-2012, 08:27 AM
Post: #3
Rota Shakotan BM8
τζορτζ αλλαξε τη γραμματοσειρα να διευκολυνθουμε ολοι μας.

[Image: AEU86 AE86 - Rota Shakotan BM8]
Find all posts by this user
10-24-2012, 11:08 AM
Post: #4
Rota Shakotan BM8
Looking good Thumbs up!

ALWAYS SIDEWAYS!!!!!
Find all posts by this user
10-25-2012, 10:14 AM
Post: #5
Rota Shakotan BM8
zenki Wrote:15x8 et0 ?
You are absolutely right.

Sit tight and enjoy..
Find all posts by this user
10-25-2012, 10:17 AM
Post: #6
Rota Shakotan BM8
They are now available in 15x9 et0, 700 euros posted!

danielvanderwoude Wrote:looks like the nmwisima joke saved you in the end
[Image: AEU86 AE86 - Rota Shakotan BM8] http://www.jdmbits.com
Visit this user's website Find all posts by this user


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)

Contact Us | AEU86 | Return to Top | Return to Content | Lite (Archive) Mode | RSS Syndication